duhh یعنی چی

کاربردهای کلمه !Duhh
زمانی به کار می رود که یک جمله ساده و احمقانه به نظر برسد.
واقعا!!
خوب شد گفتی!!

چند مثال :
!Duhh! everybody likes money
نه بابا ! همه پول دوست دارند !
.you cant have my icecream
.Like duhh! I already had mine
تو نمی توانی بستنی من را بخوری!
نه بابا! من مال خودم را خوردم!
!seriously? 1 + 1 = 2! oh God, you are such a duhh
واقعا؟ 2 = 1 + 1 ! وای خدای من، تو چقدر باهوشی!
!Well! duh
زمانی به کار می رود که در جواب به موضوعی بدیهی و مشخص بخواهیم پاسخ دهیم.
مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0