تخفیف ها

تخفیف خانوادگی : شامل 2 الی 5 نفر از افراد یک خانواده جهت ثبتنام همزمان(هرنفر 5درصد )
تخفیف دو زبانه : زمانی که زبان آموز دو یا چند زبان را بصورت همزمان ثبتنام میکند(هر زبان
5 درصد)
ثبتنام نیم بها : افرادی که یک دوره را مجدد نام نویسی کنند از تخفیف
50درصدی برخوردار خواهند شد
تخفیف صبحانه : برگزاری دوره های انگلیسی در شیفت صبح شامل
20درصد تخفیف خواهد بود
تخفیف آخر هفته : برگزاری دوره های انگلیسی آخر هفته با
10درصد تخفیف
تخفیف دانشجویی : دانشجویان عزیز میتواند از10 درصد تخفیف دانشجویی برخوردار شوند
تخفیف متولدین مهر ماه : متولدین مهر ماه میتوانند از 5 درصد تخفیف برخوردار شوند