معرفی آیلتس

آیلتس:

آزمونی بین المللی جهت کار،تحصیل و زندگی می باشد که در اکثر کشورها کاربرد دارد و مدت اعتبار آن دوسال می باشد.

این آزمون بدست دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز استرالیا در دو بخش آکادمیک و جنرال برگزار میشود.

نمره بندی ایلتس از 0 الی9 میباشد که بسته به کاربرد آن نمره خاصی را باید کسب کرد.

در این آزمون هر 4مهارت مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت که در هر مهارت نمره خاصی به شما اختصاص داده و درنهایت میانگین نمرات نمره اصلی شما محسوب خواهد شد.

زبان فردا توسط اساتید باتجربه طی دوره های 6 ماهه شما را به نمره مورد نظر خواهد رساند.

(وابسته به سطح و نمره به زمان یادگیری اضاف یا از مدت آن کم خواهد شد)

  • طی6ماه (از بیس الی نمره7)
  • 3سطح: Basic,Intermediate, Advance(هرسطح تقریبا2ماه)
  • هفته 3جلسه 2ساعته

مشاهده اخبار مربوط به دوره های زبان انگلیسی​​​