آموزش زبان قسمت 12

آموزش لغات و اصطلاحات جدید

Trump attributes rise in us cases to testing

The US now has more confirmed cases of coronavirus than any other country, with more than 86,000 positive tests


According to the latest figures collated by Johns Hopkins University, the US has overtaken China (81,897 cases) and Italy (80,589)


But with over 1,300 Covid-19-related fatalities, the US death toll is still behind China (3,296) and Italy (8,215)


"The grim milestone came as President Donald Trump predicted the nation would get back to work "pretty quickly


تاییدکردن، تصدیق کردن
Confirm
آزمایش مثبت
Positive test
بنابر ، بر طبق
According to
آخرین ارقام
Latest figures
تطبیق کردن، مرتب کرد
Collated
فائق آمدن پیروزشدن
Overtake
تلفات، مرگ و میر
Fatalities
آمار مرگ
Death toll
سخت ترسناک،مصمم
Grim
نقطه عطف
Milestone
پیش بینی کردن
Predict
برگشتن
Get back
بسرعت
Quickly


مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0