کارهای روزمره انگلیسی

اصطلاحات ساده در مورد کارهای روزمره به زبان انگلیسیبه رختخواب رفتن
Go to bed
خوابیدن
Go to sleep
شام خوردن
Have/eat dinner
تکالیف را انجام دادن
Do homework
به خانه رفتن
Come/get home
روزنامه خواندن
Read the paper
استراحت کردن
Relax
تلویزیون نگاه کردن
Watch tv
ایمیل را چک کردن
Check email
بیدار شدن
Wake up
ناهار درست کردن
Makes lunch


  • در صورتی که بخواهیم از اصطلاحات بالا در جهت توصیف کارهای روزانه خود استفاده کنیم باید آنها را به صورت جملات حال ساده بکار ببریم.
.I wake up at 7:00 everyday
.My mom makes lunch everydayمطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0