اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی (قسمت نهم)

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی
You have a big mouth
تو دهن لقی
You look pale
رنگت پریده
Kudos to you
ایول داری – آفرین بهت
Don’t distract me
حواسم را پرت نکن
Don’t fret
غصه نخور
Don’t sell yourself short
خودتو دست کم نگیر
It’s all your fault
همش تقصیر تو هست

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0