آموزش زبان انگلیسی کلمات مربوط به دانشگاه

چند کلمه کاربردی در دانشگاه
Major
رشته
Credit
واحد
Tuition
شهریه
Course
دوره
Semester
ترم
Session
جلسه
Enroll
ثبت نام کردن
Freshman
دانشجوی سال اول
Sophomore
دانشجوی سال دوم
Junior
دانشجوی سال سوم
Senior
دانشجوی سال چهارم
Transcript
کارنامه

مطالب مشابه


چطوری حرفه ای تر بگوییم«I'm sorry»...

آموزش زبان انگلیسیازت متنفرم...

معنی روزهای هفته در زبان انگلیسی...

چند جمله جالب در زبان انگلیسی...

کلماتی که مثل هم تلفظ می شوند...

چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی...

چطوری به انگلیسی تسلیت بگوییم...

معرفی چند اصطلاح کاربردی...

چطوری به انگلیسی بگوییم هوا خیلی گرمه...

انواع مرگ و کشته شدن به زبان انگلیسی...

نظرات 0