در کلاس فارسی صحبت نکنیم

اگر میخواهید در کلاس زبان، فارسی صحبت نکنید، از این عبارات استفاده کنید:

?What is the word for …. In English
لغت برای .... در انگلیسی چی هست؟
?How can I say ….. in English
چگونه می توانم ... را به انگلیسی بگوییم.
?How is this word pronounced
این کلمه چگونه تلفظ می شود.
?How is that word spelled
آن کلمه چگونه هجی می شود.
?What should I do now
حالا باید چه کاری انجام دهد.
?Can I speak in Persian
می توانم فارسی صحبت کنم؟
?Can I ask a question
می توانم یک سوال بپرسم؟
?Can I go out
می توانم بیرون بروم؟
?Can I start reading
می توانم شروع به خواندن کنم؟
?Could you please repeat again
آیا می شود لطفاً وباره تکرار کنید؟

مطالب مشابه


اگر میخواهید در کلاس زبان، فارسی صحبت نکنید، از این عبارات استفاده کنید: جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آشنایی با چند واژه متضاد در زبان ترکی جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...


نظرات 0