در کلاس فارسی صحبت نکنیم

اگر میخواهید در کلاس زبان، فارسی صحبت نکنید، از این عبارات استفاده کنید:

?What is the word for …. In English
لغت برای .... در انگلیسی چی هست؟
?How can I say ….. in English
چگونه می توانم ... را به انگلیسی بگوییم.
?How is this word pronounced
این کلمه چگونه تلفظ می شود.
?How is that word spelled
آن کلمه چگونه هجی می شود.
?What should I do now
حالا باید چه کاری انجام دهد.
?Can I speak in Persian
می توانم فارسی صحبت کنم؟
?Can I ask a question
می توانم یک سوال بپرسم؟
?Can I go out
می توانم بیرون بروم؟
?Can I start reading
می توانم شروع به خواندن کنم؟
?Could you please repeat again
آیا می شود لطفاً وباره تکرار کنید؟

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0