با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم
Idiom learning

I'm all eyes
چهار چشمی مراقبم


✅ I'm all ears
سر تا پا گوشم✅ معني like در جملات مختلف👇

✅ What is it like?
چه جور چيزى است

✅ Shaped like an apple
بشکل سيب

✅ More like; most like
شبيه ترين

✅ Parrot like
طوطی وار

✅ Just as you like
هر جور ميل شماست


✅ You are so photogenic
خیلی خوش عکسی


مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0