آموزش زبان با استفاده از اخبار

آموزش لغات جدید در اخبار انگلیسی

'The story of Iowa vote? 'This system sucks

.The first vote in the raceto find a Democratic candidatefor US president is engulfedin confusion- no-one knows who won

.Party officials in Iowa held a call with the rivalcampaigns to explain why, hours after voting, there were still no results

.It left the candidates - and BBC reporters on the ground in Iowa - looking for answersNew vocabularies of this text
کلمات جدید این متن

نام ایالتی در آمریکاIowa
مکیدن، جذب کردنSucks
مسابقه، رقابتRace
داوطلب، کاندیداCandidate
غرق شدن درEngulfed
گیجی، سردرگمیConfusion
رای گیریVoting
رقیبRival

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0