آموزش زبان با استفاده از اخبار

آموزش لغات جدید در اخبار انگلیسی

'The story of Iowa vote? 'This system sucks

.The first vote in the raceto find a Democratic candidatefor US president is engulfedin confusion- no-one knows who won

.Party officials in Iowa held a call with the rivalcampaigns to explain why, hours after voting, there were still no results

.It left the candidates - and BBC reporters on the ground in Iowa - looking for answersNew vocabularies of this text
کلمات جدید این متن

نام ایالتی در آمریکاIowa
مکیدن، جذب کردنSucks
مسابقه، رقابتRace
داوطلب، کاندیداCandidate
غرق شدن درEngulfed
گیجی، سردرگمیConfusion
رای گیریVoting
رقیبRival

مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0