آموزش انگلیسی appear

کاربرد کلمه Appear

.Appear : is used to say how something looks or seems to look

Appear برای زمانی استفاده می شود که بخواهیم بگوییم یک چیز چگونه به نظر می رسد.

به نظر می رسد : Appear

.ex1 ) they appear very disappointed
آنها بسیار نا امید به نظر می رسند.


.ex2 ) there appears to be a problem with the car

به نظر می رسد برای ماشین مشکلی وجود دارد.


.ex3 ) this question appears to be unsolvable
به نظر می رسد این سوال غیر قابل حل است.


.ex4 ) she appears to be in a big trouble
به نظر می رسد او دچار مشکل بزرگی شده است.

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0