آموزش گرامر

INTERJECTIONS


(Ah! (surprise, pleasure, sympathy
!ex: Ah! there you are

(Dear! (pity,surprise
?ex: oh dear! did i hurt you

(Oh! (surprise, fear, joy
.ex: oh! what a nice surprise

(Hooray! (excitement,pleasure
.ex: hooray! our team won
مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0