کمک کردن به انگلیسی

آموزش چند جمله در رابطه با کمک کردن به دیگران


?Do you need any help

?What can I do for you

?Would you like me to help

?Can I help you

?Need any help

.If you need anything, let me know

?Is there anything I can do for you

?Can I give you a hand

?Do you need some assistance

  ?... May I

?Do you want me to help

.Let me help you

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0