انگلیسی در شیراز howdy

کاربرد Howdy
Howdy هم میتواند به معنی Hello باشد و هم به معنی ?Hello how are you

چند مثال :
!Howdy bro
سلام چطوری رفیق!

?Howdy folks! when did you all get here
Folks" means a group of freinds or your parent"
سلام چه خبر بچه های گروه! کی به اینجا رسیدید؟

?Howdy neighbor
سلام چطوری همسایه؟

?Howdy Ali
سلام چطوری علی؟

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0