کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

🔹formally رسما

🔹formerly قبلا


🔹quiet آرام

🔹quite کاملا


🔹lightening سبک

🔹lightning روشن شدن


🔹loose شل

🔹lose از دست دادن


🔹sail بادبان

🔹sale فروش


🔹sew دوختن

🔹sow بذرپاشی


🔹pain درد

🔹pane جام


🔹peace صلح ، آرامش

🔹piece تکه


🔹personal شخصی

🔹personnel کارکنان


🔹stationary ساکن

🔹stationery نوشت افزار


🔹waist کمر

🔹waste تلف کردن


🔹weather هوا

🔹whether آیا


🔹lunch ناهار

🔹launch پرتاب کردن


🔹peak قله

🔹pick چیدن

🔹peek نگاه دزدکی


🔹trust اعتماد کردن

🔹thrust چپاندن، فروکردن


🔹infect آلوده کردن

🔹in fact در حقیقت


🔹object مخالفت کردن

🔹abject پست، ذلیل


🔹middle وسط

🔹meddle فضولی کردن


🔹dam سد

🔹damn لعنت کردن


🔹expiration انقضا

🔹expression اصطلاح


🔹 dim مبهم ، کم نور

🔹 deem لازم دانستن


🔹 fit مناسب

🔹 feat شاهکار

🔹 feet پاها


🔹 conform تناسب داشتن

🔹 confirm تصویب کردن


🔹 battle نبرد

🔹 bottle بطری


مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0