کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

🔹formally رسما

🔹formerly قبلا


🔹quiet آرام

🔹quite کاملا


🔹lightening سبک

🔹lightning روشن شدن


🔹loose شل

🔹lose از دست دادن


🔹sail بادبان

🔹sale فروش


🔹sew دوختن

🔹sow بذرپاشی


🔹pain درد

🔹pane جام


🔹peace صلح ، آرامش

🔹piece تکه


🔹personal شخصی

🔹personnel کارکنان


🔹stationary ساکن

🔹stationery نوشت افزار


🔹waist کمر

🔹waste تلف کردن


🔹weather هوا

🔹whether آیا


🔹lunch ناهار

🔹launch پرتاب کردن


🔹peak قله

🔹pick چیدن

🔹peek نگاه دزدکی


🔹trust اعتماد کردن

🔹thrust چپاندن، فروکردن


🔹infect آلوده کردن

🔹in fact در حقیقت


🔹object مخالفت کردن

🔹abject پست، ذلیل


🔹middle وسط

🔹meddle فضولی کردن


🔹dam سد

🔹damn لعنت کردن


🔹expiration انقضا

🔹expression اصطلاح


🔹 dim مبهم ، کم نور

🔹 deem لازم دانستن


🔹 fit مناسب

🔹 feat شاهکار

🔹 feet پاها


🔹 conform تناسب داشتن

🔹 confirm تصویب کردن


🔹 battle نبرد

🔹 bottle بطری


مطالب مشابه

 
10 اصطلاح در زبان فرانسوی...

100 پاسخ به سوالات متداول در زبان انگلیسی...

مکالمه کوتاه رزرو بلیط در آژانس هواپیمایی...

استفاده از go در جملات مختلف....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی...

چند نکته جالب در زبان انگلیسی...

♻ چند جمله برای بیان موافقت...

اشتباهات رایج زبان انگلیسی...

تفاوت بین above و on...

نظرات 0