چند نکته جالب در زبان انگلیسی

چند نکته جالب در زبان انگلیسی

💠 معادل "مطابق سن و سالت رفتار کن" به انگلیسی چی میشه؟

💠 "act your age"

🔰 مثال: 

You're not a kid anymore. Act your age. 

تو دیگه بچه نیستی. اندازه/مطابق سن و سالت رفتار کن.


💠 محض احتیاط

💠 Just in case

🔰 مثال:

Take an umbrella with you, just in case.

با خودت چتر ببر، محض احتیاط.💠 دست از سرم بردار / راحتم بذار

💠 Get off my back

🔰 مثال:

stop picking on me. Get off my back!

اینقدر به من گیر نده. دست از سرم بردار!

مطالب مشابه

 
10 اصطلاح در زبان فرانسوی...

100 پاسخ به سوالات متداول در زبان انگلیسی...

مکالمه کوتاه رزرو بلیط در آژانس هواپیمایی...

استفاده از go در جملات مختلف....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی...

چند نکته جالب در زبان انگلیسی...

♻ چند جمله برای بیان موافقت...

اشتباهات رایج زبان انگلیسی...

تفاوت بین above و on...

نظرات 0