چند نکته جالب در زبان انگلیسی

چند نکته جالب در زبان انگلیسی

💠 معادل "مطابق سن و سالت رفتار کن" به انگلیسی چی میشه؟

💠 "act your age"

🔰 مثال: 

You're not a kid anymore. Act your age. 

تو دیگه بچه نیستی. اندازه/مطابق سن و سالت رفتار کن.


💠 محض احتیاط

💠 Just in case

🔰 مثال:

Take an umbrella with you, just in case.

با خودت چتر ببر، محض احتیاط.💠 دست از سرم بردار / راحتم بذار

💠 Get off my back

🔰 مثال:

stop picking on me. Get off my back!

اینقدر به من گیر نده. دست از سرم بردار!

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0