اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

Answer to my question 

✅Answer my question

به سوالم جواب بده


❌Attack against the enemy

✅Attack the enemy

به دشمن حمله کردن


❌Comprised five chapters 

✅Comprised of five chapters 

از پنج فصل تشکیل شده


❌Enter into the classroom 

✅Enter the classroom

وارد کلاس شدن


❌Allow / let to him (to) sit

✅Allow /let him (to) sit

اجازه بده بنشیند


❌Reached at the school 

✅Reached the school

به مدرسه رسیدن


❌Told to her

✅Told her

بهش بگو


❌Inside/outside of the house 

✅Inside/outside the house

داخل/خارج خانه


مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0